audit services

Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

Audito paslaugos teikiamos vadovaujantis LR Finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautinių audito standartų nuostatomis, laikantis profesinės etikos reikalavimų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Auditas apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo bei bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.


audit services
Kada auditas yra privalomas


Pagal Įmonių atskaitomybės įstatymo 24 str. finansinių ataskaitų auditas privaloma tvarka turi būti atliekamas:

  • viešojo intereso įmonėse;
  • akcinėse bendrovėse;
  • valstybės ir savivaldybės įmonėse, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis;
  • uždarosiose akcinėse bendrovėse, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:
    • balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
    • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
    • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

action

audit services
Įmonių grupių auditas


Konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudarančiose įmonėse turi būti atliktas metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas. (Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo 11 str.).

Pagal Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo 3 str.: Įmonių grupės finansinių ataskaitų konsolidavimas – įmonių grupės finansinių ataskaitų sujungimas taikant Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose arba tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose nustatytus metodus.
Įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas kaip vienos įmonės finansinių ataskaitų rinkinys.

learn

audit services
Kiti patikrinimai


Finansinių ataskaitų peržiūra – finansinių ataskaitų patikrinimas atliekamas pagal 2400-ąjį tarptautinį peržiūrų standartą siekiant įvertinti bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, siekiant nustatyti ar finansinėse ataskaitose pateikiami pagrindiniai sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingą finansinių ataskaitų parengimą.

Finansinės informacijos patikrinimas – individualios užduotys dėl sutartų patikrinimo procedūrų atliekamos pagal 4400-ąjį tarptautinį sutartų procedūrų standartą.

cropped

Mūsų teikiamos paslaugos

AUDITAS

Nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas pagal Tarptautinius audito standartus.

Detaliau »

APSKAITA

Metodinė pagalba įmonių apskaitos srityje.


Detaliau »

KONSULTACIJOS

Vienkartinės konsultacijos, nuolatinių klientų abonementinis konsultavimas.

Detaliau »

MOKESČIAI

Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose, konsultavimas.


Detaliau »

TEISĖ

Teisinė pagalba pagal individualius užsakymus.Detaliau »

MOKYMAI

Periodinių seminarų organizavimas, apskaitos specialistų profesinių žinių lygio įvertinimas pagal individualius užsakymus.

Detaliau »