Paslaugos

Teikiame finansinio audito paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje

Auditas:  

Nepriklausomas įmonės FA arba įmonių grupės konsoliduotos FA patikrinimas ir išvados pateikimas. Kartu su auditoriaus klientams yra pateikiamas laiškas vadovybei, kuriame atskleidžiama informacija apie audituojamos įmonės vidaus kontrolės, buhalterinės apskaitos organizavimo vertinimo rezultatus, apie audito metu nustatytus trūkumus, klaidas, netikslumus, pateikiamos rekomendacijos trūkumams pašalinti.

ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamų projektų auditas:

Projekto auditą atliekame pagal tarptautinius audito standartus, taikomus sutarties sąlygų atitikties auditui. Šie standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume projekto išlaidų auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, ar Projekto vykdytojas laikėsi paramos sutartyje nustatytų sąlygų.