Dėl atrankos kandidatų asmens duomenų tvarkymo

I. Įvadas

1.1. Laikantis BDAR ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, šiame pranešime Kandidatams pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Revizorius“ grupė (toliau Įmonė) tvarko fizinių asmenų, dalyvaujančių personalo atrankoje, asmens duomenis.
1.2. Šio pranešimo Kandidatams nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, dalyvaujantiems Įmonės personalo atrankoje (pateikiant duomenis interneto svetainėje).
II. Sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
2.2 Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (Kandidatai, praktikantai, kurie kreipiasi į Įmonę, teikiantys prašymus, Kandidatai dalyvaujantys atrankoje ir kt.).
2.3 BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
2.4 Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
2.5 Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis personalo atrankoje.
III. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas

3.1. Įmonė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:
3.1.1. kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su Asmeniu sudarytą sutartį;
3.1.2. Asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
3.1.3. Įmonė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;
3.1.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant Įmonės teisėto intereso.

3.2. Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Įmonė, tvarkydama Asmens duomenis:
3.2.1. Personalo atrankų vykdymas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, kai Asmenys teikia savo gyvenimo aprašymus (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudami Įmonės ar jos klientų atrankose į darbo pozicijas arba norėdami atlikti praktiką, vadovaudamasi sutikimo pagrindu. Kandidato susipažinimas su pranešimu laikomas jo sutikimu naudoti jo asmens duomenis Įmonės personalo atrankoje ir/ar jo sutikimu dėl duomenų perdavimo Įmonės klientams vykdantiems personalo atranką.
3.2.3. Kandidatų nepriekaištingos reputacijos patikra (esant poreikiui). Įmonė tvarko Asmens duomenis, vykdydama nepriekaištingos reputacijos patikrą teisėto intereso arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
3.2.4. Darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, sudarydama ir siekio sudaryti su Kandidatu darbo sutartį arba darbo sutarties vykdymo pagrindu.
3.2.5. Kiekvienu atveju atranką dėl konkrečios pozicijos organizuojanti Įmonė laikoma Kandidato duomenų valdytoju, o atranką vykdantis Įmonės klientas laikoma duomenų tvarkytoju (jei asmens duomenys perduodami Įmonės klientui personalo atrankos tikslais).
3.3. Visais aukščiau nurodytais atvejais Įmonė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
IV. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

4.1. Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Įmonė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:
4.1.1. Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, kt. (kai šie duomenys Kandidato pateikti);
4.1.2. Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt. (kai šie duomenys pateikti);
4.1.3. Profesiniai duomenys – išsilavinimas, kvalifikacija, profesiniai gebėjimai, dalykinės savybės, kt. (kai šie duomenys pateikti);
4.1.4. Kiti duomenys, kuriuos Įmonė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais (kai šie duomenys pateikti).
V. Kandidatų asmens duomenų tvarkynas personalo atrankos tikslais

5.1. Įmonė tvarko Kandidatų asmens duomenis, siekdama įvertinti Asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas.
5.2. Asmens duomenys, kuriuos Asmuo pateikė Įmonei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Įmonėje arba Įmonės kliento atrankoje yra saugomi ir naudojami atrankose 1 (vienus) metus po Asmens kandidatūros įvertinimo (tiek sėkmingo, tiek nesėkmingo), savanoriško atsisakymo dalyvauti atrankoje arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Pažymėtina, kad jeigu Asmuo per 1 metus dar kartą teikė savo kandidatūrą, Asmens duomenų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinės kandidatūros įvertinimo.
5.3. Asmenys, kurie išreiškė norą dalyvauti atrankose į darbo poziciją ar praktiką, yra atsakingi už savo duomenų perdavimą Įmonei ir turi neribotą teisę šiuos duomenis valdyti, t. y. Kandidatas bet kada turi teisę / gali:
5.3.1. sutikti / nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Įmonėje vykdomų atrankų metu kandidatuojant į konkrečią poziciją;
5.3.2. pasiekti savo pateiktą informaciją ir ją redaguoti (pateikiant Įmonei pranešimą);
5.4. Tam kad asmuo galėtų dalyvauti Įmonės atrankose, jis turi sutikti dėl jo kaip Kandidato asmens duomenų tvarkymo pažymėdamas, kad perskaitė ir suprato Įmonės šį pranešimą Kandidatams.
VI. Asmens duomenų gavimas

6.1. Įmonė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Įmonė juos gauna iš kitų šaltinių:
6.1.1. Įmonės, jos klientų darbuotojams rekomendavus Kandidatą;
6.1.2. Karjeros socialinių tinklų, kt.;
6.2. Visais aukščiau paminėtais atvejais Įmonė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Įmonės teisėto intereso pagrindu.
VII. Asmens duomenų teikimas

7.1. Įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:
7.1.1 Įmonės klientams. Įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis savo klientams, siekdama tinkamai įvykdyti atranką į laisvą poziciją kliento įmonėje.
7.1.2 Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Įmonė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kt.), kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Įmonės, darbuotojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
VIII. Taikomos saugumo priemonės

8.1. Įmonė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
IX. Asmenų teisės

9.1. Asmuo, susisiekęs su Įmone ir patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę:
9.1.1. susipažinti su Įmonės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
9.1.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
9.1.3. prašyti ištrinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
9.1.4. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
9.2. Jūs galite kreiptis dėl šio pranešimo Kandidatams raštu adresu el. paštu info@revizorius.lt.
X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pranešimo Kandidatams numatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę užtikrina Įmonės atitikties funkcijas vykdantys darbuotojas -teisininkas.

Apie mus | Revizorius

Mūsų teikiamos paslaugos

AUDITAS

Nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas pagal Tarptautinius audito standartus.

Detaliau »

APSKAITA

Metodinė pagalba įmonių apskaitos srityje.


Detaliau »

KONSULTACIJOS

Vienkartinės konsultacijos, nuolatinių klientų abonementinis konsultavimas.

Detaliau »

MOKESČIAI

Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose, konsultavimas.


Detaliau »

TEISĖ

Teisinė pagalba pagal individualius užsakymus.Detaliau »

MOKYMAI

Periodinių seminarų organizavimas, apskaitos specialistų profesinių žinių lygio įvertinimas pagal individualius užsakymus.

Detaliau »